РЕШЕНИЕ №412

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20.

ОТНОСНО:Изразходване на средства за работещите в сферата на предучилищното образование.

На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, чл.46 от Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 30.06.08г., чл.32 от Колективен трудов договор за ниво Община от 07.04.09г. и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Разрешава изразходване на средства в размер на една минимална работна заплата – 240лв. на работещите в сферата на предучилищното образование.

         Средствата са осигурени в бюджета за 2009г. в държавни дейности.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply