РЕШЕНИЕ №419

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20.

ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.20 на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във  връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Анка Цанкова Кенанова по Договор за ОПС от  30.07.1985г. и нотариален акт констативен №163, том ІІ, рег.№768, дело №440/2003г. – ? ид.ч. от УПИ №ІІІ-общ. с площ 660кв.м. в кв.20 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, общинска собственост, съгласно АЧОС №433/18.03.2009г. в размер на 1 551,20лв. /хиляда петстотин петдесет и един лева и 0,20ст./.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply