РЕШЕНИЕ №423

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20.

ОТНОСНО:Попълване на кадастралния план в кв.414 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4 от ЗКИР, чл.62, ал.3 от Наредба №3/2005г. за поддържане на кадастралната карта, в качеството си на заинтересувана страна по чл.131 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава попълване на кадастралния план на гр.Велинград с нов имот пл.№8322, обособен за сметка на УПИ №ІХ-общ. ИЖС в кв.414 по плана на гр.Велинград, като във връзка с това се променят и границите на имоти пл.№2705, а имот пл.№2708 се заличава, съгласно скицата приложена към решението.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply