РЕШЕНИЕ №426

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20.

ОТНОСНО:Прокопаване и полагане на водопровод за топла минерална вода до многофамилна жилищна сграда „Астра”.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 и §7 ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2 ал.1 т.2, т.8, чл..1 от Закона за общинската собственост ; чл.19 т.4 д).. от Закона за водите; и чл.64, чл.66  и  чл.71 от ЗУТ; чл..56 ал.1 , чл.57 ал.1 , чл.92 и чл.111 ал.1 от ЗС;чл.28 ал.2 от Наредбата на ОбС-Велинград по чл.8 ал.2 от ЗОС;  по смисъла на  чл.3 ал.1 т.1 и чл.11 ал.1 и ал.2 от Наредба №8/22.07.1999г  за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места(ДВ бр.72/1999г.),по смисъла на  Решение №92 от 28.04.2005г. на Общински съвет-Велинград; постъпило ЗАЯВЛЕНИЕ  вх.№032-02-2640/13.11.2009г. от “АСТРА-М”ЕООД-Велинград, ул.”Крупская”№21, БУЛСТАТ 112614320, регистр.с Решение№1912 по фирм.дело№849, том39,рег.1,стр.124, парт.№4009  с управител Светослав Георгиев Велинов-     за ПРОКОПАВАНЕ и ПОЛАГАНЕ под асфалтовата настилка на ул.”Цар Самуил”  ВОДОПРОВОД ЗА ТОПЛА МИНЕРАЛНА ВОДА от Находище Велинград-Чепино”№18-Каптиран естествен извор№2  до Многофамилна жилищна сграда”АСТРА” с подобекти за търговия и обществено обслужване в упи ІІ.-7606,7607,7608  в кв.656  на Велинград ,във връзка с издадено Разрешение за водоползване №01610240 от 19.08.2009г. Министъра на МОСВ(Нона Караджова); СХЕМА на ТРАСЕТО; Съгласувателно Становище изх.№КД-01-1005/13.04.2009г. на РИОСВ-П-з;Нотариален акт №190, том V.,рег.№5615, н.дело№979/13.11.2007г. и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

19

0

3

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за проучване и проектиране за прокопаване и полагане на водопровод за пренос на топла минерална вода- южно от ос.т.№1498 (на ул.”Цар Самуил”)до упи ІІ.-7606,7607,7608  в кв.656(на ул.Св.Наум) -по указана в СХЕМА НА ТРАСЕТО –Приложение №1, като се извърши законоустановеното съгласуване по чл.143 от ЗУТ с БТК, ВиК, Енергоразпределение, КАТ и се финализира с Разрешение за строеж.

2.Дава съгласието си за сключване на споразумение при условията на чл.112, ал.3 от Закона за водите (Раздел Трети – Право на водопрекарване) между собственика на “служащия имотОбщина Велинград и собственика на “господствуващия имот” – до Многофамилна жилищна сграда”АСТРА” с подобекти за търговия и обществено обслужване в упи ІІ.-7606,7607,7608  в кв.656  на Велинград с възложител фирма АСТРА-М”ЕООД-Велинград, ул.”Крупская”№21, БУЛСТАТ 112614320, регистр.с Решение№1912 по фирм.дело№849, том39,рег.1,стр.124, парт.№4009  с управител Светослав Георгиев Велинов- за изграждане на водопровод за пренос на минерална вода при условие водопреносната мрежа-тръбопровода(от Находище “Велинград-Чепино”№18-Каптиран естествен извор№2 доМногофамилна жилищна сграда”АСТРА” с подобекти за търговия и обществено обслужване в упи ІІ.-7606,7607,7608  в кв.656  на Велинград с дължина по указаната в СХЕМА НА ТРАСЕТО( Приложение №1), се актува като публична общинска собственост и е с капацитет, удовлетворяващ в максимална степен нуждите от водоползуване- по указаното трасе :

- от ул.”Цар Самуил” и през  ул.”Св.Наум” до упи ІІ.-7606,7607,7608  в кв.656  ( от т.А-т.В- т.С- т.D до т.Е ) –  с дължинаL=517 м

3. Стопанисването и управлението на изградения водопровод за пренос на минерална вода, на основание чл.28, ал.2 от Наредбата по чл.8 от ЗОС за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество  се възлага на ВКТВ ЕООД, което е специализираното дружество за осъществяване на тази дейност, и е със 100 % общинско имущество.

4. Споразумението по чл.112, ал.3 от Закона за водите да се изготви със съответните технически и правни параметри, като Община Велинград – собственик на  служащите имоти – да се представлява заедно от  следните длъжностни лица – Кмет на Общината, Председателя на Общинския съвет и Управителя на ВКТВ ЕООД.

5. Задължава посочените по-горе представители на Община Велинград да представят споразумението по т.3 на следващата сесия на Общински съвет.

6. На основание чл.112, ал.3 от Закона за водите и в случай на непостигане на споразумението по т.1, страните се отнасят до органа по чл.52, ал.1, т.3, във връзка с чл.34 и 36 от Закона за водите – Министъра на околната среда и водите.

7. Възлага изпълнението на настоящето решение на  Кмет на Община Велинград.

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                             /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply