РЕШЕНИЕ №428

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20.

ОТНОСНО:Попълване на кадастралния план в кв.1 на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4 от ЗКИР, чл.65, ал.5 от Наредба №3 и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава попълването на кадастралния план с нов ПИ 1097, като се поставят имотните му граници в съответствие с регулационните линии на УПИ ХХІV-9 и сгради в кв.1 по плана на гр.Сърница одобрен 1983г.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply