РЕШЕНИЕ №457

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.12.09г. с протокол №21.

ОТНОСНО:Промяна на улична регулация в кв.46 на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава промяна на улична регулация на улица с осови точки №160-161 до кв.46 на гр.Сърница, като същата мине по граници на съществуваща жилищна сграда в УПИ №V-415 в кв.46 на гр.Сърница.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply