РЕШЕНИЕ №530

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.08г. с протокол №18.

                                                

 ОТНОСНО:Предоставяне на парични средства

                                                                   на служителите на Общинска

                                                                   администрация и звената към нея

                                                                  за облекло.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно ДДС 20 от 14.12.2004г. и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

  Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Предоставя към възнаграждението на персонала /служителите на общинска администрация и звената към нея/ парични средства за облекло в размер на една минимална работна заплата за 2009г. считано от 01.01.2009г.

         Същите следва да бъдат отчетени в §0205 – Изплатени суми за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply