РЕШЕНИЕ №496

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                

  ОТНОСНО: „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Дава съгласие Управителя на „МБАЛ – Велинград” ЕООД да отпочне процедура за получаване на кредит в размер до 700 хил.лева, като Община Велинград стане гарант пред кредитните институции.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply