РЕШЕНИЕ №512

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                 

ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка за ОПС в

                                                                    кв.86 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Димитър Петров Тожаров, Петър Димитров Тожаров и Недко Димитров Тожаров по нотариален акт №209, том І, н.дело 509/1966г., нот.акт №А-419, том ІІ, н.д.№731/1968г., нот.акт №А-741, том ІІІ, дело №1083/75г. и АЧОС №403/20.11.2008г. – 300/420 ид.ч. от УПИ №ХІV-3984, целият с площ 420кв.м. в кв.86 по плана на гр.Велинград в размер на 12 362,00лв. /дванадесет хиляди триста шестдесет и два лева/.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply