РЕШЕНИЕ №513

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                 

ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка за ОПС в

                                                                    кв.658 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №358/05.08.08г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за общинската част – имот пл.№4779, имот пл.№6257 и част от имот пл.№9683 с обща площ 345,41кв.м. в УПИ №VІІ-4779, 6257 в кв.658 по плана на гр.Велинград в размер на 51 800лв. /петдесет и една хиляди и осемстотин лева/, да се заплати от Георги Николов Даскалов и Дияна Илиева Кехайова.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply