РЕШЕНИЕ №514

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                 

ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Реше-

                                                                    ние №367/05.08.2008г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.3, чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, §31 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на РБ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

 25

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.В т.1 заменя думата „възмездно” с „безвъзмездно”.

         2.Заличава т.2 и т.3.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply