РЕШЕНИЕ №515

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                 ОТНОСНО:Отдаване под наем на помещение в

                                                                    кв.8 на с.Пашови.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на общинска собственост, а именно: помещение в Младежки дом, с площ от 5 кв.м., находяща се в УПИ VІ, кв.8 по плана на с.Пашови, за срок от пет години – публична общинска собственост /АПОС №377 от 18.12.2003г./.

  • Начална конкурсна цена – 20,00лв. без ДДС
  • Помещението да се използва за разполагане апаратура за кабелна телевизия.

2.Определя за членове на комисията по провеждане на неприсъствения конкурс следните общински съветници:

  • Лазар Белев
  • Али Мареков
  • Владимир Коцев
  • Мустафа Бухов

Резерви: Екатерина Каферинова и Александър Гагов

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply