РЕШЕНИЕ №516

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                               

  ОТНОСНО:Отдаване под наем на склад №2 в

                                                                    кв.17 на с.Грашево.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 и ал.7, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на общинска собственост, а именно: самостоятелен обект №2 „склад” с идентификатор №17823.0.199.1.2 със ЗП = 85кв.м., представляваща част от сутерен на масивна двуетажна сграда, находяща се в УПИ ХVІІІ, кв.17 по плана на с.Грашево, за срок от пет години – частна общинска собственост /АЧОС №408 от 03.12.2008г./.

  • Начална конкурсна цена – 200,00лв. без ДДС
  • Помещението да се използва за направата на тестени изделия.

2.Определя за членове на комисията по провеждане на неприсъствения конкурс следните общински съветници:

  • Лазар Белев
  • Али Мареков
  • Владимир Коцев
  • Мустафа Бухов

Резерви: Екатерина Каферинова и Александър Гагов

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply