РЕШЕНИЕ №519

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                

 ОТНОСНО:Даване съгласие за допълване и

                                                                   актуализиране на Общински план.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за допълване и актуализиране на Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2007-2013г., с инвестиционните намерения за проект „Канализация на Община Велинград” и проект „Канализация и ПСОВ” на Община Велинград.

2.Определя проект „Канализация на Община Велинград” и проект „Канализация и ПСОВ” на Община Велинград за приоритетни за развитието на Общината, отразяващи европейските политики за развитие на местните общности.

3.Упълномощава Кмета на Общината да кандидатства с инвестиционни намерения за проект „Канализация на Община Велинград” и проект „Канализация и ПСОВ” на Община Велинград по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г., Референтен номер: BG 161 P0005/08/1.10/02/04.

4.Дава съгласие на Кмета на Община Велинград за стартиране на процедура за получаване на кредит от банка или от друга финансова институция, при писмено предварително съгласие или намерение от тази банка или финансова институция за финансиране на недопустими разходи, ако проект „Канализация на Община Велинград” и проект „Канализация и ПСОВ” на Община Велинград бъдат финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г., Референтен номер: BG 161 P0005/08/1.10/02/04.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply