РЕШЕНИЕ №521

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

ОТНОСНО:Частично изменение на плана в кв. 70 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

18

5

3

26

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Не дава съгласието си по чл.128, ал.3 от ЗУТ за частично изменение на плана за регулация в кв.70 на гр.Велинград, поради предоставяне на Акт за ПОС №60/12.11.2008г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply