РЕШЕНИЕ №522

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                 

ОТНОСНО:Одобряване на допълнителни

                                                                    средства за „Стройком” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

18

4

4

26

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Одобрява необходимите допълнителни средства обезпечаващи дейностите по чистотата в Община Велинград до края на 2008г. за „Стройком” ЕООД гр.Велинград в размер на 183 058лв. /сто осемдесет и три хиляди и петдесет и осем лева/.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград за изпълни законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

         Приложение: план-сметка.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply