РЕШЕНИЕ №527

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                 

ОТНОСНО:Попълване на кадастралния план в

                                                                    Кв.5 на с.Всемирци.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за попълване на кадастралния план с верните имотни граници на поземлен имот с пл.№167 в кв.5 по плана на с.Всемирци, кв.Далова махала, като се променят имотните граници на съседните поземлени имоти: на имот с пл.№166 в югоизточната част, на имот пл.№169 в северната част, на имот пл.№172 в северната част, обособяват се нови поземлени имоти: имот пл.№207 с площ от 635кв.м. общинска собственост и имот с пл.№208 с площ от 332кв.м.с неустановена собственост. Новозаснетите имотни граници са отразени с кафяв цвят в приложената комбинирана скица към съставения Акт от 24.11.2008г. за непълноти и грешки в одобрения кадастрален план.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply