РЕШЕНИЕ №489

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.

                                                 

ОТНОСНО:Предоставяне на концесия върху

                                                                   част от УПИ ХІ в кв.3445 на

                                                                   гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

2

23

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Задължава Кмета на Община Велинград да внесе предложение за предоставяне на концесия върху част от УПИ ХV в кв.3445 по плана на гр.Велинград – оформен като асфалтиран паркинг с площ 398 кв.м., съобразно разпоредбите на чл.8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply