РЕШЕНИЕ №491

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.

 

ОТНОСНО:Определяне  ср.м.бр.р.з. в „Домове за отглеждане и възпитание на деца,  лишени от родителски грижи”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.6, ал.9 от ПМС №175 на МС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Определя средна месечна брутна работна заплата на работещите в делегираната от държавата дейност „Домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи”, в сила от 01.07.2008г. в размер на 469,80лв.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply