РЕШЕНИЕ №315

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.08г. с протокол №10.

                                                   

 ОТНОСНО:Предсрочно освобождаване от

                                                                      длъжността Председател на ОбС –

                                                                       Велинград.

         На основание  чл.24, ал.3, т.2 от ЗМСМА, чл.9, ал.3  от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предложение с вх.№636/23.07.08г. и след проведеното тайно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

17

2

0

19

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Освобождава предсрочно от длъжността „Председател на Общински съвет – Велинград” – Борис Атанасов Голомехов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply