ОБЯВА

В изпълнение на Решение №24/26.01.2012г. на Общински съвет Велинград, за създаване на доброволно формирование за защита при бедствия, на основание раздел ІІІ от Закона за защита при бедствия, и чл. 44, ал.1, т.1, т.11, чл.44, ал.2, от ЗМСМА

ОБЯВЯВАМ:

      НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА „ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”, с  численост – 35 / тридесет и пет / човека, както следва:

– група Велинград – 15 доброволци

– група Сърница    – 10 доброволци

– група Кръстава    –   5 доброволци

– група Пашови      –   5 доброволци

       НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование съгласно приложение № 1.

- формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 2;

- медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

- справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

- свидетелство за съдимост;

- копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

- писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение с адрес, телефон и/или електронна поща за контакт с работодателя;

- декларация за съгласие за обработка на лични данни.

            ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, АКО КАНДИДАТИТЕ ГИ ИМАТ:

- копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване;

- копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория

            МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ:

1. Деловодство на Общинска администрация с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух”№35;

2. ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ ДО 01.10.2012 Г.

При непопълване на състава на доброволното формирование обявявам удължаване на сроковете, както следва:

Втора дата: до 01.11.2012г.

Трета дата: до 01.12.2012г.

            ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано. Служители от МВР и военнослужещи от МО не могат да членуват в доброволните формирования.

            Допълнителна информация може да получите на телефон 52025.

 

Все още няма коментари.

Leave a Reply