РЕШЕНИЕ №331

ОТНОСНО: Декларация за непроменяне в срок от 10 години обхвата на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград, финансиран по Приоритетна ос

1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие”.

           На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.5 ал.1 от ЗУТ и във връзка с т.5.8.1.3 от Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/1.4-07/2010 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Обхватът на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград, които са част от него, няма да бъдат променяни за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

2. Възлага изпълнението на т.1 на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 13.09.2012г., Протокол №14, точка 2 от дневния ред, по вх.№795/12.09.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply