ОБЯВА

 

На основание чл.21, ал.1,т.9 от ЗМСМА, чл.35, ал.2, чл.37 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества, Решение №339/27.09.2012г. на Общински съвет – Велинград,

О Б Я В Я В А:

 1.Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на Контрольор на “МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград.

            2.Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование – икономика.
 • Общ трудов стаж не по-малък от пет години, от които не по-малко от три години управленски опит в търговско дружество
 • Да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани
 • Да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност

3.Необходими документи за участие:

 • Заявление
 • Автобиография
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование /бакалавър или магистър/
 • Документ за трудов стаж
 • Свидетелство за съдимост
 • Декларация, че кандидатът не е лишаван от правото да упражнява търговска дейност

4.Програма за контрол на дружеството за период от три години.Програмата се представя  до 15 дни след получаване на съобщението за допускане до конкурс от комисията по провеждане на конкурса.

            5.Критериите за оценка на бизнес-програмата са:

 • Степен на реална приложимост на програмата за контрол
 • Съответствие на програмата за контрол с целите на бизнес-задачата на дружеството
 • Съответствие на програмата за контрол с нормативната уредба
 • Логическа структура на програмата за контрол

6.Документите по т.3 се подават в Общински съвет – Велинград до 05.11.2012г.– 16,30ч.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply