РЕШЕНИЕ №342

ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация, засягащ УПИ №І-2834 „За минерален плаж,търговия и услуги” в кв.156 по плана на гр.Велинград.

 

 На основание чл.21, ал.1,т.8, т.11 от ЗМСМА, чл.128, ал.3, чл.131, ал.2, т.4, чл.135, ал.3 от ЗУТ, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай: УПИ №І-за минерален плаж, търговия и услуги/ за одобряване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ УПИ №І-2834 „За минерален плаж, търговия и услуги” в кв.156 по плана на гр.Велинград, така че за същия да се допълни към съществуващото предназначение ново, а именно „Спорт”.

            2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде Заповед за одобряване.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2012г., Протокол №15, точка 9 от дневния ред, по вх.№780/11.09.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!