РЕШЕНИЕ №344

ОТНОСНО: Поправка на кадастрален план, касаещо верни имотни граници на имот пл.№6504 в кв.105 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4, ал.1, т.2 от ПЗР ЗКИР, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5 ал.6, т.6 от ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005г./,във връзка с необходимостта от поддържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

1

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай – имот пл.№9535 – общински/ за поправка на одобрения кадастрален план касаещо: верните имотни граници на имот пл.№6504, представляващи приложените регулационни граници на УПИ №ІХ-6504 в кв.105 по плана на гр.Велинград. Във връзка с това се засягат и границите на имот пл.№9535 – улица – публична общинска собственост.

2.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост / в конкретния случай – имот пл.№9535 – общински/ Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /ул.”Пушкин” №17/, в ден и час – определен от служител на отдел КРЗП /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти :грешки/ в одобрения план на гр.Велинград.

3.След подписването на акта за непълноти и грешки задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване на съответната поправка на кадастралния план.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2012г., Протокол №15, точка 11 от дневния ред, по вх.№746/21.08.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!