РЕШЕНИЕ №345

ОТНОСНО: Предоставено геодезическо заснемане с верни имотни граници на ПИ пл.№139 и сграда /Джамия/ в кв.9 по плана на гр.Сърница

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, чл.59, ал.1, т.6 и чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 от ПЗР на Наредба №3/28.04.2005г. и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Разрешава попълването на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ пл.№139 и сграда /Джамия/ в кв.9 по плана на гр.Сърница, одобрен 1983г.

            2.Упълномощава Кмета на гр.Сърница да присъства на място и при съгласие да подпише акта за непълноти и грешки.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2012г., Протокол №15, точка 12 от дневния ред, по вх.№756/30.08.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!