РЕШЕНИЕ №346

ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-ИВС в кв.29 по плана на с.Юндола.

 На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.7, чл.134, ал.1, т.1, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

0

3

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Дава съгласието си в качеството си на съсед за одобряване на план за регулация и застрояване за УПИ ХХV-ИВС в кв.29 по плана на с.Юндола, като същият се преотреди за „Отдих, спортни и обслужващи дейности и заведения за хранене” и се предвижда застрояване на пристройка до два етажа, с височина на стреха до 7м, плътност на застрояване – 30% и Кинт – 0,6 съгласно зелените и червени линии, цифри и щрихи в скиците – проект.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2012г., Протокол №15, точка 13 от дневния ред, по вх.№741/14.08.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!