РЕШЕНИЕ №347

ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план с верни граници на имот пл.№1036 в кв.255 по плана на гр.Велинград.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4, ал.1, т.2 ПЗР ЗКИР, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005г. и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Дава съгласието си в качеството си орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „УОС”, който да присъства на самото място  и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти и грешки в одобрения план на гр.Велинград, касаещ имот пл.№1036 в кв.255 по плана на гр.Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2012г., Протокол №15, точка 14 от дневния ред, по вх.№744/17.08.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!