РЕШЕНИЕ №356

ОТНОСНО: Одобряване оценка на УПИ №ХІІІ-общ., кв.09 по плана на с.Долна Дъбева, кметство Света Петка.

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за продажба  на урегулиран поземлен имот УПИ №ХІІІ /тринадесет-римско/ – общ. в кв.09 /девет/ с площ 690кв.м. /шестстотин и деветдесет кв.м./ по плана на с.Долна Дъбева, кметство Света Петка в размер на 3105,00лв. /три хиляди сто и пет лева/ без ДДС.

2.Определя за членове на комисията, следните общински съветници:

………………..

            3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2012г., Протокол №15, точка 24 от дневния ред, по вх.№785/11.09.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!