РЕШЕНИЕ №359

ОТНОСНО: Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода „Лагуна лукс” ЕООД гр.Бургас.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС, §7 на Решение №96/23.02.2012г., в изпълнение на т.2 от Решение №225/28.07.2011г., изменено и допълнено с Решение №37/22.12.2011г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода собственост на „Лагуна лукс”ЕООД – Бургас  с ЕИК ……….., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода е 16лв. /шестнадесет лева/ без ДДС.

            2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2012г., Протокол №15, точка 27 от дневния ред, по вх.№769/04.09.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!