РЕШЕНИЕ №360

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на магазин №1, находящ се в УПИ ХХІV, кв.124 по плана на гр.Велинград.
  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното поименно  гласуване с  

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Разрешава откриване на процедура за  отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински обект, а именно: магазин №1 с предназначение „За телевизионен сервиз”, със застроена площ 14,48 /четиринадесет цяло и четиридесет и осем/ кв.м., находящ се в УПИ ХХІV, кв.124 по плана на гр.Велинград, за срок от 5 /пет/ години – публична общинска собственост /АПОС №298/05.08.2022г./. 2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 87,32лв. без ДДС, съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници: …………   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.     Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2012г., Протокол №15, точка 28 от дневния ред, по вх.№766/31.08.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/
Коментарите са изключени!