РЕШЕНИЕ №361

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение №2 /за склад/, находящ се в УПИ ХХІV, кв.124 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Разрешава откриване на процедура за  отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект, а именно: помещение №2 /за склад/ със застроена площ 13,06  кв.м., находящ се в УПИ ХХІV, кв.124 по плана на гр.Велинград, за срок от 5 /пет/ години – публична общинска собственост /АПОС №298/05.08.2022г./.

2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 78,75лв. без ДДС, съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград.

3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

………….

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2012г., Протокол №15, точка 29 от дневния ред, по вх.№763/31.08.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!