Председател на Общински съвет Велинград

Бельо Бельов Мандраджиев

 
Биография
 
Роден: 25.01.1969 г.
 
Място на раждане:с. Света Петка
 
E-mail: belyo69@gmail.com
 
Семейно положение: женен, с едно дете
 
Образование: Лесотехнически университет-магистър,  специалност „Горска промишленост”, Немска езикова гимназия «Бертолт Брехт», гр. Пазарджик
 
СпециализацииСтипендиант на “Carl Duisberg Gesellschaft”e.V,Кьолн, по програма на Федералното правителсво на Германия за ръководни кадри от страните от Централна и Източна Европа.
 
Чужди езици:
Немски – свободно писмено и говоримо.
Английски – познания/като втори западен от НЕГ «Б. Брехт». Турски-познания,40дневен интензивен курс, Анкарски университет
 
Професионален опит:

10.2011-до момента Общински съветник-Велинград.  

07/2014-08/2015 Директор Бюро по труда-Велинград.

10/2010-10.2011 Кмет на кметство Света Петка. Дейности: организация, контрол, планиране

01/2004-09/2010 Зам. Директор, Държавно горско стопанство «Чехльово». Дейности: управление, организация, контрол

04/2002-11/2003 Изпълнителен директор, «Чепино лес-99»ЕАД,гр. Велинград. Дейности: управление, контрол, планиране

08/1995-03/2002 Ръководител производствено звено, УОГС «Г. Аврамов»-Юндола. Дейности:организация, контрол, производство”

От 12.11.2015г. е Председател на Общински съвет – Велинград, като орган на местното самоуправление
 
E-mail: obsvelingrad@abv.bg
 
Община Велинград, стая № 4, тел: 0359 5-41-76
 
Гл. специалист Общински съвет: Соня Стриглева
 
Гл. специалист Общински съвет: Милка Станудина, тел:0885 202 412
 
Председателя на съвета:
 
  1. Свиква съвета на заседание;
  2. Ръководи подготовката на заседанията на съвета;
  3. Ръководи заседанията на съвета;
  4. Координира работата на постоянните комисии;
  5. Подпомага съветниците в тяхната дейност;
  6. Представлява съвета пред външни лица и организации.
Коментарите са изключени!