Контакти

Адрес:

гр. Велинград

п.к. 4600

Община Велинград

област Пазарджик

бул. “Хан Аспарух” N: 35

БУЛСТАТ 000351580

e-mail: obshtina@velingrad.bg

BG 08SOMB91308461807144

BIC SOMBBGSF

“Общинска банка ” АД,ФЦ Пазарджик

Код на вид плащане/ наименование

441400  патентен данък

442100 данък върху недвижими имоти

442200 данък върху наследствата

442300 данък върху превозните средства

442400 такса за битови отпадъци

442500 данък за придобиване на имущество

442800 туристически данък

443400 други данъци

443700 вн. от приходи на общински предприятия

444000 нетни приходи. от.прод. на услг., стоки

444100 приходи от наеми на имущество

444200 приходи от наеми на земя

444300 приходи от лихви на текущи б.см.

444400 приходи от лихви по срочни депозити

444800 дивидент

444900 конфискувани средства пр.от конф.

445100 дарения, помощи и др. от страната

445200 дарения, помощи и др. от чужбина

445500 приходи от продажба на ДМА

445600 приходи от продажба на земя

445700 приходи от концесии

445800 приходи от ликвидиране на общ. предприятия

445900 приходи от прод. на нематериални активи

446500 глоби, санкции и неустойки, нак.лихви

447000 други неданъчни приходи

448001 такса за технически услуги

448002 такса за ползване на детски градини

448003 такса за позлване на д.ясли и др.здр.

448004 такса за позлване на детски лагери и др. по социалния отдих

448005 такси за позлване на дом соц.патронаж и др.соц.услуги

448006 такси за добив на кариерни материали

448007 такси за административни услуги

448008 такси за ползване на пазари, тържища

448009 такси за позлване на полудн. детски градини

448010 такси за позлване на общежития и др.

448011 такси за гробни места

448090 др.общ.такси

448081 прих. от такси на общините по Закона за опазване на околната среда

Телефонни номера :

 АвтоматичнаТелефонна централа:

 + 359 (0 ) 359 /5 20 19; 0359/5 21 17 и 0359/5 01 02

Факс на Община Велинград: + 359 (0 ) 359 /54341

Телефон и факс на Общински съвет Велинград: 0359/ 5 4176

Председател на Общински съвет- 0359/ 5- 41-76

Кмет на oбщина Велинград : 0359/ 5-20-19

Заместник – кмет на Община Велинград Атанас Палигоров : 0359/ 5-45-24

Заместник – кмет на Община Велинград Сергей Кичиков: 0359/ 5-20-20

Заместник – кмет на Община Велинград Светла Томова: 0359/ 5-52-54

Телефони за сигнали:

-   0359/ 5 21 10 – Горещ  телефон

-  0359/ 23 213 – за сигнали, свързани с корупция, конфликти на интереси, нарушения на нормативна база при изпълнения на служебни задължения и нарушения на правила за поведение на служителите.

- 0359/ 23 227 за сигнали, свързани с екологични нарушения /качество на въздуха; замърсяване на води и почви; нерегламентирани сметища и несвоевременно обслужване на контейнери за битови отпадъци; незаконна сеч или окастряне на дървета на общински терени; незаконно строителство и самосрутващи се сгради, други/

Мария Велкова Николова-мл.експерт- кореспонденция свързана с обществени поръчки и проекти по оперативни програми

obshtina.velingrad@b-trust.org

 Обща кореспонденция и кореспонденция свързана с обществени поръчки и проекти по оперативни програми

mdt.velingrad@b-trust.org

Ваня Атанасова Станоева-инспектор- кореспонденция свързана с дирекция ”Данъци и такси”

Работно време на Общинска администрация:

08:30 ч.– 12:30 ч.

13:00 ч. – 17:00 ч.

с възможност до 19:00 ч. при условията на чл.10 ал. 4 на НАО.

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че работното време е с възможност до 19:00 ч. при условията на чл. 10 ал. 4 на НАО.

 

Секретар на Община Велинград +359 (0) 359/23 213
Главен архитект на Община Велинград +359 (0) 359/23 228
Пресцентър +359 (0) 359/23 245;
Дирекция “Финанси, бюджет и местни приходи” +359 (0) 359/ 23 248; 23 249
Дирекция “Административни дейности и управление на собствеността”/ юристи/ +359 (0) 359/ 23 205
Отдел “Гражданско състояние” +359 (0) 359/ 23 219
Човешки ресурси “+359 (0) 359/ 23 240
Деловодство/ Каса +359 (0) 359/ 23 265
Експерт с функции обществени поръчки и

Дирекция „Хуманитарни и социални дейности“-Образование и култура+359 (0) 359/ 23 251

Дирекция „Инвестиции, архитектура и градоуствойство“-общинска собственост+359 (0) 359/ 23 253;23 224

Отдел “Инвестиции,благоустройство и котрол в/у територията”+359 (0) 359/23 223; 23 242

Дежурни/ 0359/ 5-21-10

Охрана0359 / 23 261

Отдел “Териториално и селищно устройство”0359 / 23 236

Отдел ”Местни приходи“-данъци и такси-каси+ 359 (0) 359/23 220;

Дирекция „Икономическа политика, туризъм и реклама“+ 359 (0) 359/ 23 201“23 227

Общинско радио 0359/ 23 243

Програми за временна заетост +359 (0) 359/ 23 240

Еколог на община Велинград +359 (0) 359/23 227

Приемна грижа 0359 /5 – 00 – 24

Д-я „Европейски програми и протокол“- 0359/ 23 256;23 235; 23 250;

Архив - 0359/ 23 252;

Одитори - 0359/23 206;

Поземлена Комисия - 0359/ 5-33-83

Строителен контрол - 0359/ 23 263

Счетоводство – Предучилищно възпитание -0359/ 23 259

Телефони и имена:

кучета Ат. Денизов – 0887598480

коне - Ст.Малинов – 0885898283