Контакти

Адрес:

гр. Велинград

п.к. 4600

Община Велинград

област Пазарджик

бул. “Хан Аспарух” N: 35

БУЛСТАТ 000351580

e-mail: obshtina@velingrad.bg

Факс на Община Велинград: + 359 (0 ) 359 /54341

 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СМЕТКА 

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN: BG 21 SOMB 9130 84 66901544

BIC: SOMBBGSF

 

Код на вид плащане/ наименование

При закупуване на недвижим имот  или превозно средство се дължи данък  2,5% от стойността.

441400  патентен данък

442100 данък върху недвижими имоти

442200 данък върху наследствата

442300 данък върху превозните средства

442400 такса за битови отпадъци

442500 данък за придобиване на имущество

442800 туристически данък

443400 други данъци

443700 вн. от приходи на общински предприятия

444000 нетни приходи. от.прод. на услг., стоки

444100 приходи от наеми на имущество

444200 приходи от наеми на земя

444300 приходи от лихви на текущи б.см.

444400 приходи от лихви по срочни депозити

444800 дивидент

444900 конфискувани средства пр.от конф.

445100 дарения, помощи и др. от страната

445200 дарения, помощи и др. от чужбина

445500 приходи от продажба на ДМА

445600 приходи от продажба на земя

445700 приходи от концесии

445800 приходи от ликвидиране на общ. предприятия

445900 приходи от прод. на нематериални активи

446500 глоби, санкции и неустойки, нак.лихви

447000 други неданъчни приходи

448001 такса за технически услуги

448002 такса за ползване на детски градини

448003 такса за позлване на д.ясли и др.здр.

448004 такса за позлване на детски лагери и др. по социалния отдих

448005 такси за позлване на дом соц.патронаж и др.соц.услуги

448006 такси за добив на кариерни материали

448007 такси за административни услуги

448008 такси за ползване на пазари, тържища

448009 такси за позлване на полудн. детски градини

448010 такси за позлване на общежития и др.

448011 такси за гробни места

448090 др.общ.такси

448081 приходи от такси на общините по Закона за опазване на околната среда

 

Телефонни номера :

 

Факс на Община Велинград: + 359 (0 ) 359 /54341

 

Технически сътрудник: + 359 (0 ) 359 /5 20 19

Заместник – кмет на Община ВелинградАтанас Палигоров : 0359/ 5-45-24

Заместник – кмет на Община ВелинградИсмаил Моллов: 0359/ 5-20-20

Заместник – кмет на Община Велинград -Светла Томова: 0359/ 5-52-54

 

Секретар на Община Велинград- Тодор Янков: 0889/404-093

 

Гл. архитект Тодор Енев: 0885/202-401

 

Пресцентър на Община Велинград- Бояна Кирилова- 0896/033-711

email: presscentre@velingrad.bg

 

Експерт с функции обществени поръчки- мл. експерт Мария Николова: 0885/202-422

email: velingrad@mbox.contact.bg

Отдел „Местни данъци и такси”- Снежана Цанова 0885/606824 ,0359/2-23-29

email: ob.velingrad@abv.bg

 

Отдел „ Финанси и бюджет”- Янка Тренчева: 0886/272049,  0359/5-31-09

Email:

 

Дирекция „Управление на проекти и протокол”- Радка Русева: 0885/878-488

 

Отдел „Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията” /ИБКТ/- Иван Пукнев:

0885/202-432

 

Отдел ” Управление на собствеността, нормативно регулиране, обществени поръчки и земеделие”

Надка Келчева тел: 0888/18 00 77

Одел „Териториално селищно устройство“ /ТСУ/- Янко Чолаков: 0885/202-413

 

Отдел „Гражданско състояние“ /ГС/- Катя Георгиева: 0885/202-406 0359/5-50-26

 

Дирекция „Хуманитарни и социални дейности“- Образование и култура - Мариана Зинкова: 0885/202443

 

Отдел „Икономическа политика”-Цвета Спасова: 0885/524-755

 

Отдел „Туризъм и реклама”- Невена Мерджанова: 0889/404087

 

Дирекция “Административни дейности и управление на собствеността”/ юристи/- Натали Видаркинска: 0886/592-456   0359/5-2178  email:vgpravo@gmail.com

 

Еколог на община Велинград- Радка Халачева: 0889/404-089

 

Деловодство/ Каса-+359 (0) 359/ 23 265

 

Човешки ресурси- Таня Кълвачева: 0885/202-408/ 0359 2-31-40

 

Дежурни: 0359/ 5-21-10

 

Охрана: 0359 / 5-21-15

 

Архив - 0359/ 23 252

 

Одитори - 0359/23 206

 

Поземлена Комисия - 0359/ 5-33-83

 

Приемна грижа- Елисавета Миланова: 0886/577592

 

Общинско радио- Лидия Мърцева: 0889/133-088

email: rtvvelingrad@abv.bg

 

Телефони за сигнали:

-   0359/ 5 21 10 – Горещ  телефон

-  0359/ 23 213 – за сигнали, свързани с корупция, конфликти на интереси, нарушения на нормативна база при изпълнения на служебни задължения и нарушения на правила за поведение на служителите.

- 0359/ 23 227 за сигнали, свързани с екологични нарушения /качество на въздуха; замърсяване на води и почви; нерегламентирани сметища и несвоевременно обслужване на контейнери за битови отпадъци; незаконна сеч или окастряне на дървета на общински терени; незаконно строителство и самосрутващи се сгради, други/

 

Телефони за проблеми с безстопанствени животни:

 за кучета- Ат. Денизов – 0887/598-480

 за коне - Стойчо Малинов – 0885/898-283, 0885/555-659

за коне – Вангел – 0897/692-596

Работно време на Общинска администрация:

                   08:30 ч.– 12:30 ч.

                   13:00 ч. – 17:00 ч.

с възможност до 19:00 ч. при условията на чл.10 ал. 4 на НАО.