Постоянни комисии

1. Проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. Подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. Осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

* В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

І.Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества – 9 члена:

Муса Онбашиев – Председател

Муса Онбашиев – Председател

1. Муса Онбашиев – Председател

2.Ирина Шумарова

3.Любомир Перчинков

4.Идрис Пашалиев

5.Радослав Димов

6.Тодор Шейнов

7.Никола Делиев

8.Радка Димитрова

9.Дияна Кехайова

ІІ.Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване - 11 члена:

Сашка Целева

Сашка Целева

1.Сашка Целева – Председател

2.Богдана Пашева

3.Ирина Шумарова

4.Любомир Перчинков

5.Венко Бозев

6.Александър Даскалов

7.Пламен Мавров

8.Тодор Ушев

9.Али Мареков

10.Манчо Алендаров

11.Александър Гагов

ІІІ.Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика -9 члена:

д-р Чавдар Калъчев

д-р Чавдар Калъчев

1.д-р Чавдар Калъчев – Председател

2. Георги Василев Навяков

3.Валентин Бозев

4.д-р Орце Орцев

5.Екатерина Каферинова

6.Манчо Алендаров

7.Венко Бозев

8.Александър Гагов

9.Рахим Енгяк

ІV. Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство - 9 члена:

Д-Р ОРЦЕ ОРЦЕВ

Д-Р ОРЦЕ ОРЦЕВ

1. д-р Орце Орцев – Председател

2. Али Мареков

3.Красимир Алендаров

4.Боян Бозьов

5.Георги Янчев

6.Александър Даскалов

7.Рахим Енгяк

8. Румен Люгов

9.Радослав Петаков

V. Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция - 11 члена:

Валентин Бозев

Валентин Бозев

1.Валентин Бозев – Председател

2.Сашка Целева

3. Георги Василев Навяков

4.Богдана Пашева

5.Екатерина Каферинова

6.Георги Янчев

7.Радослав Димов

8.Радка Димитрова

9.Пламен Мавров

10.Тодор Ушев

11.Румен Люгов

VI.Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество - 9 члена:

Боян Бозьов

Боян Бозьов

1.Боян Бозьов – Председател

2.д-р Чавдар Калъчев

3.Идрис Пашалиев

4.Красимир Алендаров

5.Никола Делиев

6.Радослав Петаков

7.Тодор Шейнов

8.Дияна Кехайова

9. Муса Онбашиев

Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приета с решение№164/31.05.2018г. изменена с Решение №269/27.09.2018г.

Председател: Любомир Матеев Перчинков

Зам.Председател:  Валентин Малинов Бозев

Членове:

1.Mуса Салих Онбашиев

2. д-р Чавдар Юлианов Калъчев

3. Красимир Младенов Алендаров

Комисия по Етичен кодекс, приета с РЕШЕНИЕ №21/17.12.2015г.

 Председател: Богдана Атанасова Пашева 
  1. Манчо Неофитов Алендаров
  2. Ирина Томова Шумарова
  3. Идрис Мустафа Пашалиев
  4. Тодор Василев Ушев
Коментарите са изключени!