Междуведомствени комисии и съвети

Наблюдателна комисия към Общински съвет – Велинград, приета с РЕШЕНИЕ №20/17.12.2015г.

Председател: Ирина Томова Шумарова- зам.председател на ОбС

Членове:

1.Велислав Красимиров Кискинов –представител на Дирекция „Бюро по труда”- Велинград;

2.Али Булут – представител на РУП – Велинград;

3.Анна Георгиева Авдева – представител на Дирекция „Социално подпомагане”-Велинград;

4.Мария Ангелова Фърцова – общински координатор на „КНСБ”;

5.Ася Малинова Ходжова – Областна служба „Изпълнение на наказанията” ;

6.Сергей Манушов Кичиков – зам.кмет на Община Велинград.

Комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове / ЗУПГМЖСВ /, приета с РЕШЕНИЕ №11/19.11.2015г.

Председател: Атанас Алексиев Палигоров – заместник кмет на Община Велинград.

Членове:

1Любомир Матеев Перчинков – общински съветник.

2.Сашка Стефанова Целева – общински съветник.

3.Богдана Атанасова Пашева – общински съветник

4.инж. Иван Георгиев Пукнев – Общинска администрация

Общинска комисия по наркотичните вещества, приета с РЕШЕНИЕ №12/28.01.2016г.

Председател: Атанас Палигоров – заместник – кмет;

Заместник – председател: Валентин Бозев – общински съветник;

Секретар -Костадинка Иванова Мицина – служител на Общинска администрация Велинград;

Членове:

1.Мирослав Янушев-разузнавач в група „КП” за Районно управление на МВР-Велинград;

2.Елена Илкова Малинова –административен ръководител на Районна прокуратура-Велинград;

3.Гергана Йорданова Балабанова –отдел „Закрила на детето” в дирекция „Социално подпомагане” – Велинград;

4.д-р Фани Петрова – за Регионална здравна инспекция Пазарджик, съответно изрично упълномощено лице;

5.Ася Ходжова – Пробационна служба – Велинград;

6.Анна Коева – дирекция „Бюро по труда” – Велинград;

7.Йорданка Нанова – ръководител Център за обществена подкрепа-Велинград

Резервен член: Ангел Бойкинов-разузнавач в група „КП” за Районно управление на МВР-Велинград.

Обществен съвет за съдействие, помощ и осъществяване на публичен контрол при извършване на дейностите по социално подпомагане по чл.35, ал.1 от ЗСП,  приета с РЕШЕНИЕ №13/28.01.2016г.

Председател: Сергей Манушов Кичиков – заместник-кмет;

Заместник-председател: д-р Чавдар Ю.Калъчев – общински съветник;

Секретар – Мая Миланова Лачева –служител на Общинска администрация Велинград;

Членове:

1.Павлина Димитрова Масларова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане”-Велинград;

2.Сашка Стоянова Жекова-началник на отдел „ОЗД” в Дирекция „Социално подпомагане”-Велинград;

3.Елка Димитрова Божкова-началник отдел „Посреднически услуги” в дирекция „Бюро по труда” –Велинград;

4.Елена Янева-Зисова – управител на Дневен център за възрастни с увреждания-Велинград;

5.Десислава Сандакова – Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Велинград;

6.Величка Симеонова – директор „Център за деца с увреждания „Надежда”-Велинград;

7.Елена Канлиева –директор на Помощно училище „Драган Манчов” – Велинград;

8.Катя Славова –председател на Клуб на инвалида.

Коментарите са изключени!