Кметове на кметства

Кметове на кметства:
Грашево  Асен Юлиев Мастев  0885202463
Кръстава  Салих Мустафа Узунов  0885202465
Пашово  Мустафа Али Мустафа  0897090609
Света Петка  Бельо Бельов Мандраджиев  0885202433
Драгиново  Бисер Асенов Маджиров  0889646630
Абланица  Гълъбин Горумов Мечкарски  0885202468
Биркова  Красимир Вихренов Коруджиев  0885450108
Рохлева  Мустафа Идриз Пашалиев  0885202467
 

Кметът на кметство е териториален орган на изпълнителната власт. В изпълнение на правомощията си:

1.изпълнява бюджета в частта му за съответното кметство;

2.организира провеждането на благоустройствени, комунални   и   други мероприятия;

3.упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната, опазването на общинската собственост на територията на кметството;

4.назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;

5.приема мерки за подобряване и  възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6.води регистрите  на населението и за гражданско състояние  и  изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7.осигурява  извършването   на  административни  услуги   на   физически   и юридически лица;

8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл.61,63,68,69,71,72 и 74 от Закон за Министерство на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9.организира и ръководи защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

10.представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11.прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки 12 месеца;

12.организира изпълнението на актовете на общинския съвет и кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството.

13.свиква общо събрание на населението в кметството;

14.участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително взима участие при обсъждането на въпроси, които се отнасят до кметството.

15.изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Коментарите са изключени!