Кметове на кметства

Кмет Кметство телефон
Гълъбин Горумов Мечкарски Абланица 885202468
Али Амза Алендар Алендарова 885202423
Красимир Вихренов Коруджиев Биркова 885202464
Мехмед Юсеин Асан Бутрева 885202475
Али Халилов Ходжов Враненци 885202474
Джемал Салих Еджевит Всемирци 885202437
Мехмед Меджид Меджид Горна Биркова 885202458
Мустафа Сюлейман Али Горна Дъбева 885202477
Асен Юлиев Мастев Грашево 885202463
Мустафа Юмер Амза Долна Дъбева 885202418
Бисер Асенов Маджиров Драгиново 889646630
Азис Салих Халил Кандови 885202456
Салих Мустафов Узунов Кръстава 885202465
Хусеин  Мехмед Ходжа Пашови 886802482
Мустафа Идриз Пашалиев Рохлева 885202467
Ахмед Али Двояков Света Петка 885202462
Пламен Росенов Пашалиев Цветино 885202471
Мехмед Мусов Чолаков Чолакова 885202472
Мехмед Мустафа Местан Юндола 885202473

Кметът на кметство е териториален орган на изпълнителната власт. В изпълнение на правомощията си:

1.изпълнява бюджета в частта му за съответното кметство;

2.организира провеждането на благоустройствени, комунални   и   други мероприятия;

3.упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната, опазването на общинската собственост на територията на кметството;

4.назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;

5.приема мерки за подобряване и  възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6.води регистрите  на населението и за гражданско състояние  и  изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7.осигурява  извършването   на  административни  услуги   на   физически   и юридически лица;

8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл.61,63,68,69,71,72 и 74 от Закон за Министерство на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9.организира и ръководи защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

10.представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11.прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки 12 месеца;

12.организира изпълнението на актовете на общинския съвет и кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството.

13.свиква общо събрание на населението в кметството;

14.участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително взима участие при обсъждането на въпроси, които се отнасят до кметството.

15.изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Коментарите са изключени!