Кметски наместници

Кметски наместник
Сребрин  Алдинов Бозев Бозьова 889010219

Кметските наместници са териториални органи на изпълнителната власт в населеното място. В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместници.

Кметските наместници изпълняват функции, възложени им от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината. Организират дейността по защита на населението при бедствия и аварии за територията, за която отговарят

Могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място.

Коментарите са изключени!