Кметски наместници

Кметски наместници:
Бозьова Сребрин Алдинов Бозев -  0889010219
Бутрева Мехмед Юсеин Асан -  0889010219
Враненци Али Халилов Ходжов – 0885202474
Чолакова Мехмед Мусов Чолаков – 0885202472
Цветино Пламен Росенов Пашалиев – 0885202471
Юндола Мехмед Мустафа Местан – 0885202473
Горна Дъбева Мустафа Сюлейман Али – 0885202477
Долна Дъбева Фатима Юсуф Дъбева –  0894561896
Всемирци Джемал Салих Еджевит – 0885202437
Кандови Азиз Салих Халил – 0885202456
Алендарова Али Амза Алендар – 0885202423
Горна Биркова Мехмед Меджид Меджид – 0885202458
   

Кметските наместници са териториални органи на изпълнителната власт в населеното място. В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместници.

Кметските наместници изпълняват функции, възложени им от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината. Организират дейността по защита на населението при бедствия и аварии за територията, за която отговарят

Могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място.

Коментарите са изключени!