Е – услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-УСЛУГИ

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

2. Притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

ОБЩИНСКА БАНКА АД  

IBAN: BG 21 SOMB 9130 84 66901544                                             

BIC: SOMBBGSF

Административни услуги „Зелена система“

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Административни услуги „Местни данъци и такси“

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Административни услуги “Търговия, туризъм, транспорт”

Транспорт: 

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Административно-технически услуги “Устройство на територията”

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083 Издаване на виза за проектиране

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Линк към органиграмата на Община Велинград

 

Конкурси – Община Велинград

Административни услуги

Електронни системи

е-Връчване

Open data

Коментарите са изключени!