Телефонни номера

Телефонни номера :

 

Факс на Община Велинград: + 359 (0 ) 359 /5-43-41

Технически сътрудник: + 359 (0 ) 359 /5 -20-19

Заместник – кмет на Община Велинград- Атанас Палигоров : 0359/2-32-39

Заместник – кмет на Община Велинград- Исмаил Моллов: 0359/ 2-32-17

Заместник – кмет на Община Велинград - Светла Томова: 0359/ 2-32-31

Секретар на Кмета – 5-20-19, 0359/2-32-02

Секретар на Община Велинград - Тодор Янков: 0889/404-093, 5-20-25, 0359/2-32-13

Гл. архитект Тодор Енев: 0359/2 – 32 – 28, 0885/202-401

Юристи - 5-12-78

Пресцентър на Община Велинград- Бояна Кирилова: 0359/ 2 – 23 – 45, 0896/033-711

email: presscentre@velingrad.bg

Предс.ОбС и гл.спец.Обс - Елисавета Сариева, Соня Стриглева – 5-41-76, 0359/2-32-32

Зам.Предс.ОбС и гл.спец.Обс - Милка Станудина - 0359/2-32-37

Отдел „Инспекторат“ – Иван Кьосов – 0879 461 016

Директор дирекция „Административни дейности и управление на собствеността“ /юристи/ – Натали Видаркинска – 0886/592-456 ,  0359/5-31-40

email:vgpravo@gmail.com

Отдел „Гражданско състояние“ – Катя Георгиева, 0885/202-406, 0359/5-50-26, 0359 /2-32-19

Отдел ”Управление на собствеността, нормативно регулиране, обществени поръчки и земеделие” /УСНРОПЗ/

Надка Келчева тел: 0888/18 00 77, 0359/2-32-53

Отдел „Териториално и селищно устройство“ /ТСУ/ – инж. Янко Чолаков, 0359/2-32-36

 -информация по изпълнени заявления за услуги от кадастрална карта :

- тел. 0885203998 – Сава Шумарев, e-mail: s.shumarev@velingrad.bg

- тел. 0885202421 – Димитрина Кондева

Отдел „Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията” /ИБКТ/ – Петър Кондев, 0885/202-419, 0359 /2-32-42

Отдел „Икономическа политика“ – Цвета Спасова, 0885/524-755,0359 /2-32-21

Отдел „Туризъм и реклама“ – Невена Мерджанова, 0889/404-087

Отдел „Хуманитарни и социални дейности“ – Мариана Зинкова – Шенкова, 0885/202-443, 0359 /2-32-51, 0359 /2-32-59

Директор дирекция „Финанси, бюджет и местни приходи“ – Виолета Благова- Дамова, 0885/811-696, 0359/2-32-49

Дирекция „Финанси, бюджет и местни приходи“ – Янка Тренчева  0359/2-32-32,0359/2-32-48

Началник отдел „Местни данъци и такси“ – Спас Шулев, 0359/2-23-29 , 0885/202- 470

email: ob.velingrad@abv.bg

Отдел „Местни данъци и такси“(МП) паричен салон - 0359/2-32-20

Отдел „Местни данъци и такси“- 0359/2-32-29

Отдел Туризъм, реклама, управление на проекти и протокол „ТРУПП“ - 0359/2-32-56

Отдел Туризъм, реклама, управление на проекти и протокол „ТРУПП“ - Радка Русева-управление на проекти – 5-31-04, 0359/2-32-50

Отдел “Управление на собствеността нормативното регулиране, обществени поръчки и земеделие“ - 0359/2-32-24

Отдел“Инвестиции, благоустройство и контрол върхи територията“(незаконно строителство) - 0359/2-32-63

Отдел Туризъм, реклама, управление на проекти и протокол „ТРУПП“ - 0359/2-32-35

Отдел Туризъм, реклама, управление на проекти и протокол „ТРУПП“ – 0359/2-32-27

Експерт с функции обществени поръчки- мл. експерт :Мария Николова- 0885/202-422, 0359 /5-31-40, 0359 /2-32-40

email: velingrad@mbox.contact.bg

Деловодство/ Каса-+359 (0) 359/ 2 -32-65, 0885/202-457

Счетоводство /Каса - 0359/2-32-09

Домакин - Благодатка Шикова - 0359/2-32-41

 Човешки ресурси- Таня Кълвачева: 0885/202-408, 0359 /5-31-40,

0359 /2-32-40

 Дежурни: 0359/ 5-32-61, 0885/202-409

Охрана: 0359 / 5-32-44

Архив – Тодор Владимиров - 0359/ 23 252, 0889/200-620

Одитор – Райна Вардева 0882/424-221, 0359/23 206

Поземлена комисия - 0359/ 5-33-83

Приемна грижа- Елисавета Миланова: 0359/5-00-24, 0886/577592

Общинско радио- Лидия Мърцева: 0889/133-088

email: rtvvelingrad@abv.bg

Телефони за сигнали:

-   0359/ 5 -21- 10 , 0889 700 110– Горещ  телефон

-  0359/ 2-32-13 – за сигнали, свързани с корупция, конфликти на интереси, нарушения на нормативна база при изпълнения на служебни задължения и нарушения на правила за поведение на служителите.

- 0359/ 2-32-27 за сигнали, свързани с екологични нарушения /качество на въздуха; замърсяване на води и почви; нерегламентирани сметища и несвоевременно обслужване на контейнери за битови отпадъци; незаконна сеч или окастряне на дървета на общински терени; незаконно строителство и самосрутващи се сгради, други/

Еколог на община Велинград - Радка Халачева: 0889/404-089, 0359/2 -32 – 12

Телефони за проблеми с безстопанствени животни:

 за кучета- Ат. Денизов – 0887/598-480

 за коне - Стойчо Малинов – 0885/898-283, 0885/555-659

за коне – Вангел – 0897/692-596

Коментарите са изключени!