Телефонни номера

Телефонни номера :

 

Факс на Община Велинград: + 359 (0 ) 359 /54341

Технически сътрудник: + 359 (0 ) 359 /5 20 19

Заместник – кмет на Община Велинград- Атанас Палигоров : 0359/ 5-45-24

Заместник – кмет на Община Велинград- Исмаил Моллов: 0359/ 5-20-20

Заместник – кмет на Община Велинград - Светла Томова: 0359/ 5-52-54

Секретар на Община Велинград - Тодор Янков: 0889/404-093

Гл. архитект Тодор Енев: 0885/202-401

Пресцентър на Община Велинград- Бояна Кирилова- 0896/033-711

email: presscentre@velingrad.bg

Отдел „Инспекторат“ – Иван Кьосов – 0879 461 016

Дирекция „Административни дейности и управление на собствеността“ /юристи/ – Натали Видаркинска – 0886/592-456   0359/5-2178  email:vgpravo@gmail.com

Отдел „Гражданско състояние“ – Катя Георгиева, 0885/202-406 0359/5-50-26

Отдел ”Управление на собствеността, нормативно регулиране, обществени поръчки и земеделие” /УСНРОПЗ/

Надка Келчева тел: 0888/18 00 77

Отдел „Териториално и селищно устройство“ /ТСУ/ – инж. Янко Чолаков, 0885/202-413

 -информация по изпълнени заявления за услуги от кадастрална карта :

- тел. 0885203998 – Сава Шумарев, e-mail: s.shumarev@velingrad.bg

- тел. 0885202421 – Димитрина Кондева

ОтделИнвестиции, благоустройство и контрол върху територията” /ИБКТ/ – Петър Кондев, 0885/202-419

Отдел „Икономическа политика“ – Цвета Спасова, 0885/524-755

Отдел „Туризъм и реклама“ – Невена Мерджанова, 0889/404087

Отдел „Хуманитарни и социални дейности“ – Мариана Зинкова – Шенкова, 0885/202443

Дирекция „Финанси, бюджет и местни приходи“ – Виолета Благова- Дамова, 0885/811-696, 0359/5-31-09

Отдел „Местни приходи“ – Снежана Цанова, 0359/2-23-29

0885/606-824

email: ob.velingrad@abv.bg

Експерт с функции обществени поръчки- мл. експерт Мария Николова0885/202-422

email: velingrad@mbox.contact.bg

Деловодство/ Каса-+359 (0) 359/ 23 265, 0885/202-457

 Човешки ресурси- Таня Кълвачева: 0885/202-408/ 0359 2-31-40

 Дежурни: 0359/ 5-21-10, 0885/202-409

Охрана: 0359 / 5-21-15

Архив – Тодор Владимиров - 0359/ 23 252, 0889/200-620

Одитор – Райна Вардева 0882/424-221, 0359/23 206

Поземлена комисия - 0359/ 5-33-83

Приемна грижа- Елисавета Миланова: 0886/577592

Общинско радио- Лидия Мърцева: 0889/133-088

email: rtvvelingrad@abv.bg

Телефони за сигнали:

-   0359/ 5 21 10 , 0889 700 110– Горещ  телефон

-  0359/ 23 213 – за сигнали, свързани с корупция, конфликти на интереси, нарушения на нормативна база при изпълнения на служебни задължения и нарушения на правила за поведение на служителите.

- 0359/ 23 227 за сигнали, свързани с екологични нарушения /качество на въздуха; замърсяване на води и почви; нерегламентирани сметища и несвоевременно обслужване на контейнери за битови отпадъци; незаконна сеч или окастряне на дървета на общински терени; незаконно строителство и самосрутващи се сгради, други/

Еколог на община Велинград- Радка Халачева: 0889/404-089

Телефони за проблеми с безстопанствени животни:

 за кучета- Ат. Денизов – 0887/598-480

 за коне - Стойчо Малинов – 0885/898-283, 0885/555-659

за коне – Вангел – 0897/692-596

Коментарите са изключени!