About Администратор

Author Archive | Администратор

РЕШЕНИЕ №70

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                        ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, необходимостта от отпускане на парична помощ за закупуване на лекарства на лицето Петрунка Александрова Филипова от гр.Велинград, служител в Общинска администрация и след проведеното поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №69

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                        ОТНОСНО:Удължаване срок на договор №122                                                                           от 12.05.04г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №68

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                        ОТНОСНО:Удължаване срок на договор №145                                                                           от 21.05.04г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №67

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Отдаване под наем на 5бр.вр.                                                                            търговски обекти в с.Юндола. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.2, ал.1 и чл.14 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №66

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Продажба на имот в кв.85 по                                                                           плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.34 от ЗОС, чл.23, ал.1 и чл.40, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №65

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО: Обособяване на два нови парцела                                                                            в кв.68 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и чл.42 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал.3 и чл.131 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №64

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Стартиране на процедура за про-                                                                            мяна предназначението на имоти                                                                            в кв.3973 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.9, ал.3, т.2 от ЗУТ и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №63

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Приватизационна оценка на                                                                            сладкарница “Иглика”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, т.1 от ЗППДОбП/отм./ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №62

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Схема за поставяне на нови 46бр.                                                                           временни търговски обекти в                                                                           кв.104 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.4 от ЗОС, чл.14, ал.1 от Наредбата по [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №61

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Учредяване възмездно право на                                                                           ползване в м.”Биволично дере”                                                                           в землището на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.40, ал.1, т.4 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.11, ал.2 и [...]

Прочети 0 Comments