About Editor

Author Archive | Editor

РЕШЕНИЕ №317

ОТНОСНО: Предложение за инвестиционно намерение. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.51 и сл. от ЗОС и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 3 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2012-07-26

Питания и въпроси – относно контролиране на ползваните площи по централни пешеходни зони. Избор на временна комисия за изготвяне на промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.РЕШЕНИЕ №290 Докл.Д.Кехайова – Председател ОбС Изменение на Решение №2/11.11.11г. относно определяне възнаграждението на Председател на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №319

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Решение №32/25.02.2010г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :             1.Прекратява пълномощията за представителство на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №318

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.2, чл.14, ал.7, изр.1 и ал.8, чл.17, ал.2 от ЗОС, чл.56 и чл.57 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 10 10 5 25 29 Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №316

ОТНОСНО: Допълване и поправка на одобрен кадастрален план, касаещ попълването с нов общински имот с площ от 10кв.м. в кв.143 по плана на гр.Велинград.  Във връзка с необходимостта от поддържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, както и от необходимостта да се приложи влезлият в сила неприложен дворищно регулационен план с договор за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №315

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, съгласно чл.64, ал.1, т.2, чл.64, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗУТ, чл.67 и чл.93, ал.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, както и в съответствие с чл.25, ал.4 и ал.5 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №314

ОТНОСНО: ПУП – ПРЗ за УПИ V-6323 в кв.229 по плана на гр.Велинград.  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.7, чл.134, ал.1, т.1, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.208 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №313

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на трасе за подземен електропровод – кабел НН, преминаващ през полски път №001111 от КВС на землище гр.Сърница, Община Велинград.  На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА,чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №312

ОТНОСНО: Допускане за приемане по законоустановения ред изработване на подробен устройствен план- план схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /аналогова и цифрова телевизия, телефон и високоскоростен интернет за град Велинград” с възложител „ТЕЛЕКАБЕЛ” АД.  В качеството си на орган, управляващ общинската собственост и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №311

ОТНОСНО: Допускане за приемане по законоустановения ред изработване на подробен устройствен план-план схема за обект „Подземна кабелна мрежа гр.Велинград” на „Виваком” АД.   В качеството си на орган, управляващ общинската собственост и на основание чл. 134, ал.(1), т.1 и  чл. 134, ал. (2), т. 6 от ЗУТ, съгласно чл. 64, ал. (1), т. 3 и [...]

Прочети 0 Comments