Archive | Общи RSS feed for this section

Заповед /одобрени/”Трасе за водопровод за минерална вода от т.А Сондаж №4″Власа”,находище Велинград-Каменица до т.В”Къща за гости с басейн и СПА център”в УПИ VI -8513 – Жс,кв. 3445/10450.501.2848/ гр. Велинград

Заповед /одобрени/”Трасе за водопровод за минерална вода от т.А Сондаж №4″Власа”,находище Велинград-Каменица до т.В”Къща за гости с басейн и СПА център”в УПИ VI -8513 – Жс,кв. 3445/10450.501.2848/ гр. Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед /одобрени/План-схема за трасе на обект: „ Нова подземна кабелна линия НН 1 кV започваща от ТП „Водносилов път” до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 10450.502.2504 по КККР на Велинград, община Велинград

Заповед /одобрени/План-схема за трасе на обект: „ Нова подземна кабелна линия НН 1 кV започваща от ТП „Водносилов път” до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 10450.502.2504 по КККР на Велинград, община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Обява до заинтересованите лица и общественост

От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. №32-01/104 от 31.05.2023 г. и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС У В Е Д О М Я [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №118 / 25.05.2023г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.7 и т.22 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Общината в търговските дружества и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК

Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ По чл.32 от ДОПК

По чл.32 от ДОПК   ВАЛЕНТИНА БОРИСЛАВОВА ВЕЛЕВА  (име/наименование на задълженото лице) ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП 6604063479   Адрес за кореспонденция 1000 гр.София, р-н Младост, ж.к.”Младост 1А” N: 552, вх.1, ап.19, ет.6 Адрес по чл. 8 от ДОПК 1000 гр. София, р-н Младост, ж.к. ”Младост 1А” N: 552, вх.1, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед /одобрени/ /УПИ XXI “За общ.дом за стари хора” в кв.217 по плана на гр. Велинград/

Заповед /одобрени/ /УПИ XXI “За общ.дом за стари хора” в кв.217 по плана на гр. Велинград/

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед /одобрени/ кв.87 и кв.90 по плана на с.Драгиново, Община Велинград

Заповед /одобрени/ кв.87 и кв.90 по плана на с.Драгиново, Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 113/ 27.04.2023г.

На основание  чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл.44, ал.(2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2  от ЗУТ  и след проведеното  явно гласуване с   Брой гласове«за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Бройприсъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед /одобрени/УПИ CXXXIX-139 “За животновъдна ферма”,м. Голяма Мътница”,общ.Велинград

Заповед /одобрени/УПИ CXXXIX-139 “За животновъдна ферма”,м. Голяма Мътница”,общ.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!