Archive | Общи RSS feed for this section

За Велинград

     Добре дошли на сайта на Община Велинград!   Тук ще откриете полезна и актуална информация за Община Велинград и дейността на органите за местно самоуправление.      Може да направите предложения и препоръки.  Можете да разгледате нашата галерия или да потърсите информация, която ви интересува.

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД №349/26.03.2012г

На основание чл.44, 45, 46а, 47, 54, 57, ал.4, чл.49,ал.4 от Закона за управление на етажната собственост,  §56 от ПЗР на ЗУЕС, чл.6 от Наредба №3 от 17 юни 2009г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, чл.6 от Наредба №6 от 18 септември 2009г. за определяне на [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Aside

Заповед № 19/08.01.2010г.

ЗАПОВЕД № 19/ 08.01.2010г. На основание чл. 57, ал. 4, чл. 45, чл.12, чл.49 от Закон за управление на етажната собственост, §2 и §3 от ПЗР на ЗУЕС, чл.6 от Наредба №3 от 17 юни 2009г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, чл.6 от Наредба №6 от 18 септември [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за работа на Общински съвет Велинград 2009г.

  № НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА Срок за обсъждане Вносител Обсъжда се от: 1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост и регистър по чл.41, ал.4 от ЗОС м.януари ОбА – Велинград ПК към ОбС 2. Приемане на програма за капиталови разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград м.февруари ОбА – Велинград ПК към [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Aside

Заповед № 1644/21.10.2008г.

ЗАПОВЕД № 1644/21.10.2008г. На основание чл. 47, ал. 2 от ЗАНН, чл. 128, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси.      Н А Р Е Ж Д А М: 1. ВЪЗЛАГАМ ПРАВАТА СИ ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ КАТО ОПРЕДЕЛЯМ И УПЪЛНОМОЩАВАМ ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ СПАС ДИМИТРОВ ШУЛЕВ – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ДАНЪЦИ И [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Aside

Заповед № 2066/20.12.07г.

ЗАПОВЕД № 2066/20.12.07г. На основание чл.47, ал.2 от ЗАНН и съответно: – §1, ал.3 от ДР на ЗУТ и чл.239, ал.1, т.6 от Закон за устройство на територията; – §1, ал.3 от ДР на ЗУТ и чл.12, ал.1 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия- маси, кабини и други, съгласно чл.56 от ЗУТ, приета [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Aside

Заповед № 1913/20.11.2007г.

З А П О В Е Д № 1913/20.11.2007г. На основание чл.44 ал.2 и чл.39 ал.2 от ЗМСМА Н А Р Е Ж Д А М: Определям Валентина Георгиева Цветанова – Игнатова, ЕГН ……………….. на длъжност заместник кмет да замества кмета на община Велинград при отсъствие от общината считано от 20.11.2007г. Настоящата да се връчи на [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Aside

Заповед № 2067/20.10.07г.

Заповед № 2067/20.10.07г.        На основание чл.47, ал. 2 от ЗАНН и съответно: – чл. 128, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси; – чл. 117, ал. 1 и 2 от Закон за гражданска регистрация; – чл. 87 , ал. 2 от Закон за туризма; – чл. 195 от Закон за [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Aside

Заповед № 1501/ 27.09.2007г.

З А П О В Е Д № 1501/ 27.09.2007г. Във връзка с Указ № 232/01.08.2007г. на президента на Република България, публикуван в ДВ 63/03.08.2007г., на основание чл.39 ал.2 от ЗМСМА и чл.47 ал.1 от ЗМИ поради регистрирането ми за кандидат за кмет на община Н А Р Е Ж Д А М: Реджеп Кемил Ходжов, ЕГН7805173567, [...]

Прочети Коментарите са изключени!