Archive | За Общинския съвет RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №23

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Частично изменение на плана в                                                                          кв.32 на с.Драгиново.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.9, ал.3 от ЗУТ, във връзка с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №22

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Попълване на кадастър с верни                                                                         имотни граници в кв.65 на                                                                         гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.9, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №21

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Промяна на част от ул.регулация                                                                         в кв.3851 на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №20

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Частично изменение на плана в                                                                          кв.658 на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.9, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №19

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Частично изменение на плана в                                                                          кв.658 на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.9, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №18

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:ЧИ на ПРЗ в кв.29 по плана на                                                                          с.Юндола.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №17

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Промяна на отреждане в кв.1111                                                                         по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №16

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Даване на съгласие за одобряване                                                                         на представен проект в кв.24 на                                                                         с.Юндола.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.12, ал.1 от Закона за вероизповеданията, чл.149, ал.1 от ЗУТ и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №15

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Попълване на кад.план в кв.3445                                                                          по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.15, ал.3 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №14

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Изменение на решение №472/06г          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за Общинските бюджети, относно актуализация на данъчните и неданъчните приходи в Общинския бюджет за 2006г. и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments