Archive | Заседания 2011г. RSS feed for this section

Сесия 2011-05-19

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Разглеждане на Решение №132/28.04.2011г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област и Кмет на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №137 , РЕШЕНИЕ №138 

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-04-28

ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на Решение №97/31.03.11г. на ОбС – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №107 Годишен финансов отчет за 2010г. на „Стройком в ликвидация” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №108 Счетоводен отчет и баланс на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за 2010г. РЕШЕНИЕ №109 Счетоводен отчет и баланс на „МБАЛ – Велинград” ЕООД [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-04-15

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Даване съгласие относно изработване на ПУП в кв.3442 по плана на гр.Велинград за «Център за настаняване от семеен тип и защитено жилище». РЕШЕНИЕ №104 Даване съгласие за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на имот в кв.72 по плана на гр.Велинград – СОУ «Васил Левски» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-03-31

ДНЕВЕН РЕД: Приемане Културен календар за 2011г. на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №65 Закриване на целодневна група в  ЦДГ „Кокиче” с.Грашево. РЕШЕНИЕ №66 Преименуване на улица „Асфалтова база” в улица „Здравец”. РЕШЕНИЕ №67 Изменение на Решение №36/24.02.2011г. РЕШЕНИЕ №68 Одобряване на сума за извършени СМР по договор между Община Велинград и Руси Малинов Пелтеков. РЕШЕНИЕ №69 Ликвидиране съсобственост  на общински имот [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-03-22

ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на Решение №37/24.02.11г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмета на Община Велинград и Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №62 Разглеждане на Решение №55/24.02.11г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №63 Определяне преимуществен показател за [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-02-24

ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на Решение №17/27.01.11г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №26 Изменение на Решение №194/25.05.06г. на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №27 Отчет по изпълнение решенията на ОбС за периода  м.юли 2010г. – м.декември 2010г.  РЕШЕНИЕ №28 Удължаване срока на ликвидация на „Стройком” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-02-22

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Приемане Отчета за изпълнението на бюджета на Община Велинград за 2010г. РЕШЕНИЕ №22 Приемане бюджета на Община Велинград за 2011г. РЕШЕНИЕ №23 Приемане годишен отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно чл.9 от Закона за общинския дълг. РЕШЕНИЕ №24 Утвърждаване разходите за заплати през 2011г. в бюджетните организации [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-01-27

ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за 2010г. Отчет на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за постъпления в дружеството от минерална вода. Изменение на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велинград. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-01-10

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Предоставяне от Държавата на Община Велинград за безвъзмездно управление за срок от 25 години на находище за минерална вода „Велинград – Каменица” и находище за минерална вода „Драгиново”. Изменение и допълнение на Решение №232/28.10.2010г. на Общински съвет – Велинград.

Прочети Коментарите са изключени!