Archive | Заседания 2010г. RSS feed for this section

Сесия 2010-12-30

ДНЕВЕН РЕД: Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2011г. Удовлетворяване на парични вземания на работници и служители от „Стройком” ЕООД. Поемане на дългосрочен дълг от Община Велинград. Даване съгласие Община Велинград да кандидатства с проектопредложение по проект за социално включване пред МТСП. Даване съгласие образцово народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велинград да [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2010-12-22

ДНЕВЕН РЕД: 1.Разглеждане на Решение №290/25.11.2010г. на Общински съвет – Велинград след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2010-11-25

ДНЕВЕН РЕД: Приемане на Наредба за организацията и дейността по премахване и принудително задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи. Участие на Община Велинград като партньор на местно ниво в Програма „Българските библиотеки-място за достъп до информация и комуникация за всеки”. Изменение състава на Обществен съвет [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2010-10-28

ДНЕВЕН РЕД: Изменение и допълнение на Правилник за дейността на ОП „Спортни имоти и пазари”. Откриване на процедура за отдаване под наем на оранжерии и разсадник, прехвърлени за управление на ОП „СИП”. Даване съгласие за отпускане на 3600лв. за отводняване на Общински пазар. Даване съгласие за отпускане на 2000лв. за покривна конструкция на ЖСК „Орфей”. [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2010-09-30

ДНЕВЕН РЕД: Изменение на чл.37 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. Изпълнение решенията на ОбС за периода м.март – м.юни 2010г. Доклад за структурата на общинската училищна мрежа и готовността на училища и детски заведения за учебната 2010/2011г. Сключване на договор за кредит [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2010-08-20

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Разглеждане на Решение №167/29.07.2010г. след връщането му от Областен управител на Пазарджишка област и Кмет на Община Велинград. Актуализация на Общинския бюджет за 2010г. Утвърждаване разходите за заплати през 2010г. за делегираните от държавата дейности, финансирани от РБ. Обявяване в ликвидация на „Стройком” ЕООД гр.Велинград. [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2010-07-29

ДНЕВЕН РЕД: Изменение и допълнение на Правилник за дейността на ОП „Спортни имоти и пазари”. Откриване на процедура за отдаване под наем на оранжерии и разсадник, прехвърлени за управление на ОП „СИП”. Даване съгласие за отпускане на 3600лв. за отводняване на Общински пазар. Даване съгласие за отпускане на 2000лв. за покривна конструкция на ЖСК „Орфей”. [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2010-06-24

ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на Решение №128/28.05.2010г. след връщането му от Областен управител на Пазарджишка област. Разглеждане на Решение №257/22.06.2009г. по задължителни указания на Административен съд – Пазарджик. Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Велинград” на Димо Георгиев Тонев. Отчет за работата на Комисия за закрила на детето по Програма 2009- юни 2010г. и приемане [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2010-05-28

ДНЕВЕН РЕД: Даване съгласие за издаване на Запис на Заповед в полза на МРРБ за изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива и екологична среда и повишаване привлекателността на Община Велинград”. Даване съгласие на Община Велинград да кандидатства с Проект по оперативна програма „Регионално развитие”. Изменение на Решение №408/29.10.2009г. за проект „Културно-исторически комплекс „ТРАДИЦИИ НА ЧЕПИНСКИТЕ [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2010-04-29

ДНЕВЕН РЕД: Приемане Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет – Велинград. Приемане на Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Велинград. Отчет по изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода м.декември 2009г. – м.февруари 2010г. Отчет за дейността на отдел „Синя зона”, ОП „Спортни имоти и пазари” за периода [...]

Прочети 0 Comments