Archive | Заседания 2009г. RSS feed for this section

Сесия 2009-12-29

1.Актуализация на Общинския бюджет за 2009г. и Програмата за капиталови разходи за 2009г. РЕШЕНИЕ №460

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-12-17

Приемане на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №430 Одобряване на оценка за ОПС в кв.1041 на гр.Велинград – Невена Сивкова. РЕШЕНИЕ №431 Одобряване на оценка за ОПС в кв.1041 на гр.Велинград – Грозденка Тричкова. РЕШЕНИЕ №432 Одобряване на оценка за учредяване право на строеж в кв.1 на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-11-26

Изразходване на средства за работещите в сферата на предучилищното образование. РЕШЕНИЕ №412 Изменение на Решение №179/08г. като утвърждава на нов състав на Обществения съвет за социални дейности. РЕШЕНИЕ №413 Изменение на Решение №397/29.10.09г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №414 Откриване процедура за отдаване под наем чрез конкурс на петно, находящо се в кв.133 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №415 Утвърждаване на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-11-25

  Разглеждане на Решение №400/29.10.09г. след връщането му от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №409 Разглеждане на Решение №401/29.10.09г. след връщането му от Кмет на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №410 Разглеждане на Решение №402/29.10.09г. след връщането му от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №411    

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-10-29

Разглеждане на решение №359/30.09.09г. върнато от Областен управител за ново обсъждане. РЕШЕНИЕ №373 Разглеждане на решение №353/30.09.09г. върнато от Областен управител за ново обсъждане. РЕШЕНИЕ №374 Отчет за изпълнение на решенията на ОбС – Велинград за периода 01.06.09г. – 19.08.09г. РЕШЕНИЕ №375 Избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели. РЕШЕНИЕ №376 Корекция на Решение №323/30.09.09г. РЕШЕНИЕ №377 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-10-16

Отпускане на средства за извършване ремонт и пускане в експлоатация на „Закрит плувен басейн, гр.Велинград“. РЕШЕНИЕ №371  Отпускане на средства за подмяна на котел и ремонт на отоплителна инсталация на сградата на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №372

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-09-30

Определяне основни месечни трудови възнаграждения на Кмета на Община Велинград, кметове на кметства и кметски наместници. РЕШЕНИЕ №313  Отпускане на 25 хил.лв. за полагане бордюри на улици в гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №314 Отпускане на 2 600лв. за ремонт на отоплителна инсталация в ЦДГ „Детски рай” гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №315 Отпускане на 12хиллв. За изграждане на спортна площадка в СОУ „Хр.Ботев” гр.Велинград. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-08-19

  Оспорване на Решение № 305/30.07.09г. от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №306 Отпускане на 16000лв. за ремонт на физкултурен салон в СОУ „В.Левски“ гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №307 Закупуване на книги „Велинград балнео-климатичен бисер на Европа“. РЕШЕНИЕ №308 Предоставяне на подробен отчет за събираемостта на туристическата такса. РЕШЕНИЕ №309 5.Обсъждане проблемите на спорта, спортната база и финансовата издръжка на спортните [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-07-30

Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на „МБАЛ – Велинград” ЕООД за 2008г. РЕШЕНИЕ №262  Отпускане на 14300лв. разходи по програма ОСПОЗ 08. РЕШЕНИЕ №263 Издаване запис на заповед за авансово плащане в размер на  247 137, 42 лв. във връзка с проект ‘Укрепване на свлачищни процеси. РЕШЕНИЕ №264 Отпускане на 9 360 лв. за технически паспорт на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-07-08

Оспорване на Решение № 252 от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №258  Оспорване на Решение № 254 от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №259 Оспорване на Решение № 255 от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №260  Оспорване на Решение № 257 от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №261

Прочети 0 Comments