Archive | Заседания 2009г. RSS feed for this section

Сесия 2009-06-22

Награждаване със званието „Почетен гражданин на гр.Велинград” на д-р Гасан Айди.РЕШЕНИЕ №217 Програма за закрила на детето за периода юни 2009 – юни 2010г. РЕШЕНИЕ №218 Програма Велинградски празници на културата 2009г. и финансов план.  РЕШЕНИЕ №219 Доклад за структурата на общинската училищна мрежа и готовността на училища и детски заведения за учебната 2009/10г. РЕШЕНИЕ №220 Актуализация [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-06-01

Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №168 Избор на контрольор на „Стройком” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №169 Избор на контрольор на „МБАЛ – Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №170 Баланс и отчет на приходите на разходите за І-во тримесечие на „Стройком”ЕООД. РЕШЕНИЕ №171  Увеличение на програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-05-11

„МБАЛ – Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №135 Приемане счетоводен отчет и баланс на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград и  евентуално определяне дивидента на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №136 Приемане отчета на контрольора на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №137 Приемане счетоводен отчет и баланс на „Стройком” ЕООД гр.Велинград и евентуално определяне дивидента на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №138 Събаряне на двуетажна полумасивна сграда в [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-04-21

         1.Разглеждане на Решение №90 от 26.03.09г. след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград и Областен управител – Пазарджик. РЕШЕНИЕ №134

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-04-02

1.Определяне като приоритетни и даване съгласие за осигуряване на финансиране от ПУДООС към МОСВ за реконструкция и разширение на канализационната мрежа и подмяна на водопровода в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №133

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-03-26

Разглеждане на Решение №63/25.02.09г. след връщането му за ново обсъждане от Областен управител – Пазарджик. РЕШЕНИЕ №88 Разглеждане на Решение №77/25.02.09г. след връщането му за ново обсъждане от Областен управител – Пазарджик.РЕШЕНИЕ №89 Изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-03-06

1.Обсъждане проблемите и бъдещето на „Стройком“ ЕООД гр.Велинград и вземане на конкретни  решения. РЕШЕНИЕ №83 , РЕШЕНИЕ №84, РЕШЕНИЕ №85,  РЕШЕНИЕ №86  

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-02-25

Разглеждане на Решение №45/29.01.09г. след връщането му за ново обсъждане от Областен управител гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕ №50  Разглеждане на Решение №46/29.01.09г. след връщането му за ново обсъждане от Областен управител гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕ №51 Разглеждане на Решение №47/29.01.09г. след връщането му за ново обсъждане от Областен управител гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕ №52 Допълнение на Решение №4/26.01.06г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №53 Отмяна [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-01-29

Участие в комисии на общинските съветници Боряна Петричева и Борис Голомехов.РЕШЕНИЕ №7,РЕШЕНИЕ №8 Отчет за дейността на ОбС – Велинград за периода 31.07.08г. – 30.12.08г.  РЕШЕНИЕ №9 Отчет по изпълнение решенията  на ОбС – Велинград за периода м.юни 2008г. – м.ноември 2008г. РЕШЕНИЕ №10 Приемане програма за работата на ОбС – Велинград за 2009г. РЕШЕНИЕ №11 Годишен [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-01-16

Изменение на решение №519/18.12.2008г. на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №6  

Прочети 0 Comments