Archive | Заседания 2008г. RSS feed for this section

Сесия 2008-12-30

1.Актуализация на бюджет 2008г. на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №529  2.Предоставяне на парични средства на служителите на Общинска администрация и звената към нея за облекло. РЕШЕНИЕ №530

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-12-18

Даване съгласие за отпускане на кредит за „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №496 , РЕШЕНИЕ №497 Даване съгласие за отпускане на сума за кандидатстване по Оперативна програма „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. РЕШЕНИЕ №498 Даване съгласие за отпускане на сума за изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  РЕШЕНИЕ №499 Участие в [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-11-27

Обсъждане на Решение №425/30.10.08г. върнато от Областен управител на Област с административен център гр.Пазарджик като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕ №471 Баланс и отчет за ІІІ-то тримесечие на 2008г. на „Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ №472 Отчет от Контрольор на „Стройком” ЕООД за периода януари-септември 2008г. РЕШЕНИЕ №473 Приемане на подробен устройствен план за трасе на водопровод на мах.Боровиново. РЕШЕНИЕ №474 Промяна предназначението на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-11-17

Оспорване на Решение №441/30.10.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград. Оспорване на Решение №462/30.10.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград. Оспорване на Решение №463/30.10.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград.

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-11-17

Оспорване на Решение №441/30.10.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №468 Оспорване на Решение №462/30.10.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №469 Оспорване на Решение №463/30.10.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №470

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-10-30

Предсрочно освобождаване от длъжността Заместник – Председател на ОбС – Велинград на Тома Кр.Пачалов.  РЕШЕНИЕ №421, РЕШЕНИЕ №422 Избор на Заместник Председател на ОбС – Велинград.  РЕШЕНИЕ №423 Изменение на решение №375/05.08.08г. за „МБАЛ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №424 Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобива не, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №425 Освобождаване [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-09-24

Освобождаване на ВрИД управителя на “МБАЛ-Велинград” ЕООД и назначаване на нов. РЕШЕНИЕ №381  Избор на Зам.Председател на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №382, РЕШЕНИЕ №383 Допълнения и изменения в Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №384 Изменение на Решение №9/14.02.08г. на ОбС –Велинград. РЕШЕНИЕ №385 Изменение на т.4, раздел ІІ – Придобиване на ДМА в Решение №97/26.02.08г. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-09-10

Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони /2007-2013/.РЕШЕНИЕ №379 Осигуряване на средства за съфинансиране на проект по Национална програма на Министерството на образованието и науката насочен към ремонт [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-08-05

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 28.12.07г.  – 26.06.08г. РЕШЕНИЕ №318 Отчет по изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода м.декември 2007г. – м.юни 2008г. РЕШЕНИЕ №320 Сборен отчет на касовото изпълнение на местните приходи с натрупване на Община Велинград за периода от 01.01.2008г. до 30.06.08г.  РЕШЕНИЕ №321 Приемане на счетоводен баланс и [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-06-26

Одобряване на „Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Велинград-2008г.”.РЕШЕНИЕ №272  Годишен отчет за 2007г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за управление чистотата на атмосферния въздух 2003-2010г. РЕШЕНИЕ №273 Определяне място на площадка на територията на Община Велинград за съхранение на Би Би Кубове,които съдържат растително-защитни препарати с [...]

Прочети 0 Comments